За центъра


Центърът е основан с решение на Академичния съвет на 20.09.2022 година. Той е създаден в отговор на инициативите на Европейската комисия:

 • „Електронно обучение” и
 • „Отваряне на образованието за всички чрез новите технологии“.

Основни задачи на ЦИОТ са:

 1. Да усвоява иновативни образователни технологии, като ги адаптира към условията на Академията.
 2. Да подготвя докторанти в областта на иновативните образователни технологии.
 3. Да популяризира иновативните образователни технологии, в т.ч. и виртуалните образователни модели, чрез отделни лекции, семинари, курсове, виртуални библиотеки и др.
 4. Да съдейства за оборудване на всички лекционни зали, а впоследствие и на лабораториите с интерактивни презентационни системи и лаптопи.
 5. Да презентира използваните в университета иновативни образователни технологии пред експертни групи, официални гости от страната и чужбина и др.
 6. Да съдейства за трансфера на иновативни образователни технологии в началните и средните училища в областта.
 7. Да следи непрекъснато и да информира своевременно ръководните органи за обявяването на конкурси за финансиране на проекти, свързани с иновативните образователни технологии, от национални и европейски програми; да инициира участието на Академията в такива конкурси.
 8. Да провежда изследвания за определяне на действителната полза от внедряването на иновативните образователни технологии.
 9. Да участва в организирането и провеждането на национални семинари и конференции по електронно обучение.
 10. Да участва в организирането и провеждането на международни конференции със секция за иновативните образователни технологии.
 11. Да поддържа и актуализира интернет сайт.
 12. Да популяризира дейността си чрез социалните мрежи.